Name Server, i njohur gjithashtu si Domain Name System (DNS), është një sistem i përdorur në internet për të përkthyer emrat e domain-ve në adresat IP të tyre korresponduese. Ky sistem lejon përdoruesit të identifikojnë dhe të qasen në uebfaqet duke përdorur emra të lehtë të kuptueshëm, në vend që të mbajnë mend dhe të shkruajnë adresat IP komplekse.

Një emër domain është një emër i përdorur për të identifikuar një organizatë, një kompani, një institucion ose një individ në internet. Për shembull, “www.pershendetje.com” është një emër domain që mund të përdoret për të hyrë në një uebfaqe të caktuar. Megjithatë, për të gjetur rrugën drejt kësaj uebfaqeje, kompjuterët përdorin adresa IP, që është një serë numrash të cilat identifikojnë në mënyrë unike një pajisje në rrjetin e internetit.

Përkthimi i emrit të domain-it në adresën IP kryhet nga sistemi DNS. Këtu ndërhyjnë Name Server-at, të cilët janë serverë të specializuar që ruajnë dhe administrojnë informacionin e nevojshëm për përkthimin e emrave të domain-ve në adresa IP. Name Server-at formojnë një hierarki dhe janë të lidhur me njëri-tjetrin në rrjetë të gjërë, duke lejuar shfrytëzuesit që të gjejnë informacionin e duhur për një domain specifik.

Procesi fillon kur një shfrytëzues vendos emrin e domain-it në shfletuesin e internetit. Shfletuesi i dërgon kërkesën për t’u gjetur adresën IP e domain-it tek kompjuteri i caktuar për DNS. Kompjuteri DNS, i cili është shpesh i siguruar nga furnitori i shërbimeve të internetit (ISP), nuk ka informacionin e duhur për të kryer përkthimin e emrit të domain-it. Në këtë rast, ai kërkon në hierarkinë e Name Server-ave për një Name Server që mund të përdoret për të gjetur adresën IP për domain-in e specifikuar.

Nëse Name Server-i i parë nuk ka informacionin e duhur, ai konsultohet me Name Server-at më të lartë në hierarki, deri sa të gjendet një Name Server i cili mund të japë adresën IP e duhur. Procesi vazhdon përtej hierarkisë, duke i lejuar çdo Name Server-i të dijë për Name Server-at më të afërt dhe të konsultohet me ta sipas nevojës.

Kur adresa IP e domain-it është gjetur, kthehet në kompjuterin DNS i cili ia dërgon atë shfrytëzuesit dhe i lejon shfrytëzuesit të lidhen me uebfaqen e kërkuar përmes adresës IP.

Nëse përdoruesi viziton të njëjtën uebfaqe përsëri, kërkesa nuk do të shkojë përsëri në rrjetin DNS. Shkak për këtë është që kërkesa dhe përgjigja e DNS ruhen në shfletuesin e internetit ose në një server lokal. Kjo i mundëson përdoruesit të hyjë më shpejt në uebfaqen e kërkuar, duke përdorur informacionin e ruajtur lokal.

Përmbajtja dhe hierarkia e Name Server-ave është e rëndësishme për funksionimin e internetit. Kur një domen përditësohet ose ndryshon furnitori i shërbimeve të internetit, informacioni për përkthimin e emrit të domain-it duhet të azhurnohet në Name Server-at për të garantuar që shfrytëzuesit të gjejnë informacionin aktual për emrat e domain-ve. Një hierarki e fortë e Name Server-ave siguron që ky proces të jetë efikas dhe që përdoruesit të kenë qasje të shpejtë në uebfaqet që vizitojnë.